For pårørende

For pårørende

Informasjon til besøkende i Ullersmo fengsel.

Innsatte som gjennomfører straff eller varetekt, kan med enkle begrensninger motta besøk fra familie og venner i fengselet. Kriminalomsorgen anser at gjennomføring av besøk er av stor betydning for den innsatte og en viktig del av målsettingen om normalisering under staffegjennomføringen.

Besøkstillatelse og legitimasjon

En forutsetning for å kunne besøke innsatte, er at den innsatte ønsker å motta besøk. Før et evt. besøk kan gjennomføres, må den som ønsker å komme på besøk, sende inn en søknad til fengselet. Den må inneholde navn, fødselsnummer (11 siffer), adresse, navn på innsatte man ønsker å besøke, samt relasjon til vedkommende.

Utenlandske besøkende som ønsker å besøke innsatte ved Ullersmo fengsel, må selv fremskaffe vandelsattest og sende den sammen med søknadsskjemaet. Søknader uten vandelsattest vil ikke bli behandlet. Søknaden må også inneholde passnummer.

I forbindelse med kontroll av besøkende, innhentes og registreres ytterligere personopplysninger, eksempelvis relasjon til den innsatte, vandel og andre relevante opplysninger fra politiet. For mer informasjon om behandling av personopplysninger se:

www.kriminalomsorgen.no

Som godkjent besøkende i Ullersmo fengsel, vil du få tilsendt en særskilt besøkstillatelse, samt en folder med informasjon om regler og rutiner ved besøksavdelingen. Legitimasjon må medbringes til hvert enkelt besøk. Søknad om besøkstillatelse kan også bli avslått. Et eventuelt avslag kan påklages til overordnet forvaltingsnivå. For personer som representerer innsatte som fullmektig og/eller advokat, gjelder særskilte regler.

Besøksavdelingen i Ullersmo fengsel

Besøk i fengselet gjennomføres i særskilt besøksavdeling. Avhengig av kontrollformen ved besøket, gjennomføres besøk i egne besøksrom eller i et større felles besøksrom med tilsatte til stede. I særlige tilfeller kan glassvegg benyttes dersom dette anses påkrevd.

Alle besøksrom er røykfrie.

Besøk fra barn

Barn er velkomne i fengselet. Ett av besøksrommene er spesielt innredet for barnebesøk. Besøksavdelingen er dessuten utstyrt med leker, barne- og ungdomsbøker, TV/video m.v. Personer under 16 år gis kun adgang til fengselet dersom de tilhører den innsattes nærmeste familie, og er i følge med foresatte. Personer under 18 år gis ikke adgang til å besøke innsatte alene uten skriftlig fullmakt fra foresatte.

Besøksrom / visiting room

Besøksrom spesielt innredet for barnebesøk

Besøkstid

Besøkstidene i Ullersmo fengsel fra 4. september 2017:

Mandag til fredag i tidsrommet 15:00 – 20:00, tirsdager stengt

Lørdag og søndag i tidsrommet 10:30 – 19:00

Besøksbestilling

Telefon: 63 92 74 47

Besøk kan bestilles alle hverdager i tidsrommet fra klokken 09.00 – 11.00. Besøk kan som hovedregel bare bestilles for to uker av gangen. I tillegg kan e-post sendes til besok.ullersmo.fengsel@kriminalomsorg.no

Alminnelige regler vedrørende besøk i fengselet

1. Innsatte kan normalt motta besøk én gang per uke av inntil én times varighet. Ved ledig kapasitet kan besøket utvides. Besøkende som har få besøk og ekstra lang reisevei, kan få utvidet besøk dersom det er ledig kapasitet.

2. Innsatte kan føre opp en liste på inntil 4 personer som han ønsker besøk av. Nærmeste pårørende regnes i denne sammenheng som én person og omfatter: foreldre, barn, samboer eller ektefelle, søsken og besteforeldre.

3. Personer som er, eller som fremstår som påvirket av rusmidler som alkohol, narkotiske stoffer m.m., gis ikke adgang til fengselet.

4. Personer som gjennomfører straff, eller er siktet eller domfelt for narkotikaforbrytelser i løpet av de siste fem år, gis i hovedregel ikke adgang til å besøke innsatte.

5. Det er ikke tillatt for besøkende å bringe med seg dyr av noen art inn i anstalten.

Kontroll

Av sikkerhetsmessige årsaker kan besøk i fengselet bli underlagt ett eller flere kontrolltiltak. Alle eiendeler, vesker, klokker, nøkler, mobiltelefoner, medisiner m.m. må legges igjen i særskilt oppbevaringsboks, der det skal anvendes myntinnkast kr. 10. Du må akseptere å passere gjennom metalldetektor. Yttertøy og sko blir kontrollert i røntgenmaskin.

For å lette kontrollen anbefaler fengselet at du ikke har med løse metallgjenstander, og at du unngår bruk av klær (spesielt BH med metallspiler) og sko med innlagte metalldeler.

Som et ledd i arbeidet med å bekjempe rusmisbruk i fengselet, vil det kunne påregnes personsøk med bruk av narkotikahund.

Mat og drikke

Når du har kommet gjennom kontrollsonen, finnes det et venterom der det er en automater ,med mulighet for å kjøpe med brus og sjokolade til den innsatte. Vi gjør oppmerksom på at alt som bringes inn, må konsumeres under besøket. Det kan anvendes bankkort ved handling på automatene. Mat til baby av type uåpnet boks/glass med babymat fabikkprodusert, uåpnet boks, ferdigblandet morsmelkstillegg/babygrøt, tåteflaske tillates med inn.

Betjent

Tilsatte i fengselet kan hjelpe deg i forhold til spørsmål du måtte ha i.f.m. gjennomføringen av besøk.

Pakker, gaver, penger m.m.

Som hovedregel skal ikke effekter leveres inn, eller sendes ut i.f.m. besøk. Kun pakker og effekter, som på forhånd er godkjent av fengselets effektlager, kan etter avtale leveres inn ved besøk.

Kontanter kan ikke tas i mot ved besøk. Penger til innsatte kan settes inn på kontonummer: 5082 07 00586. Det er viktig at man merker innbetalingen med innsattes navn og fødselsdato.

Den besøkende kan ta med seg inntil to aviser og to ukeblader. Disse skal avleveres til betjent ved besøksavdelingen før besøket starter.

Besøkende har ikke anledning til å ta med blomster inn i fengselet. En enkel bukett avskårne blomster kan bestilles fra Mester Grønn på Romerikssenteret, tlf 32 22 96 32. Blomsterbutikken vil forestå utsendelsen av blomstene.

For spørsmål eller andre henvendelser kan kan e-post adressen under benyttes:

besok.ullersmo.fengsel@kriminalomsorg.no

Velkommen som besøkende!

Translate »